Oversikt over bibelens første generasjoners navn og levetid

Ide: 

Vedlagt ligger en oversikt over alderen på de første generasjonene som bibelen beskriver i 1. Mos kap 5 og 11. Tallet i den grå ruten viser hvor gammel vedkomne var når han fikk sin sønn. (feks Adam var 130 år da Set ble født).
De gule og grønne grafene viser den enkeltes levealder. På grunn av den høye levealderen kan vi se at svært mange generasjoner hadde teoretisk mulighet til å snakke sammen, hvis de levde i nærheten av hverandre. Siden de er i slekt, så er det trolig at det faktisk var mulig. Oversikten er laget av Øyvind Hansen, Kristiansand.

De hebraiske navnene har også betydning. Professor i språkvitenskap Gulbrand Alhaug ved Universitet i Tromsø har vist særlig interesse for dette. Han har kommet frem til at navnene på første generasjoner på jorden betyr følgende:

Adam = menneske
Set = målt eller tildelt
Enos = død eller dødens
Kenan = sorg
Mahalalel = den velsignede Gud
Jared = skal komme ned
Enok = lære eller forkynner
Metusalah = hans død skal bringe
Lamek = de fortvilede
Noah = trøst eller hvile.

Altså budskapet om Guds frelse er allerede beskrevet i de første menneskers navn før Gud utvalgte Abraham. (beskrevet i 1. Mos 12ff) 

 

Innsendt av: 
redaktør