Bønn

Ide: 

Bønn av Victor M. Matthews

Himmelske Far, jeg bøyer meg for deg i tilbedelse og lovprisning. Jeg dekker meg selv med blodet til Herren Jesus Kristus, som min beskyttelse. Jeg overgir meg, hvert eneste område av mitt liv, helt og ureservert til deg. Jeg tar avstand fra det djevelen gjør, for å hindre meg i mitt bønneliv. Jeg plasserer meg i troen hos den levende Gud og sier fra meg alle mulig innblanding fra djevelen i min bønn.

Satan, jeg ber deg, i Herren Jesus Kristi navn, å forlate min nærhet, med alle dine demoner. Jeg bringer blodet til Herren Jesus Kristus mellom oss.

Himmelske Far, jeg tilber deg og gir deg all pris, ros og ære. Jeg innser at du er verdig til å motta all tilbedelse, takk, pris, ros og ære. Jeg vil fornye min troskap og lydighet til deg og ber at din velsignede hellige Ånd må sette meg i rette stand for denne bønnestunden. Jeg er takknemlig himmelske Far, for at du har elsket meg fra før verden ble skapt og at du sendte Herren Jesus Kristus til verden for å dø, som min stedfortreder. (Istedenfor meg.) Jeg er takknemlig for at Herren Jesus Kristus kom som min representant og at gjennom ham har du helt og totalt tilgitt meg. Du har adoptert meg inn i din familie. Du har påtatt deg alt ansvar for meg. Du har gitt meg evig liv. Du har gitt meg Herren Jesus Kristi fullkomne rettferdighet, slik at jeg nå er rettferdig. Jeg er full av takknemlighet for at du, Gud, i Kristus har gjort meg hel, og gitt deg selv til meg, slik at du er min daglige hjelp og styrke.

Himmelske Far, åpne opp mine øyne så jeg kan se litt av hvor stor du er og hvor komplett din omsorg, bestemmelse og underhold er for denne dagen. Jeg er full av takk for Herren Jesus Kristi seier, som han vant for meg på korset, og for at hans oppstandelse er blitt gitt til meg, og at jeg nå er plassert med Jesus Kristus i himmelen. Jeg tar min plass hos Jesus i det himmelske riket og innser i tro at alle onde ånder og satan selv er under mine føtter.

Jeg erklærer derfor, at satan og alle onde ånder er underkastet meg i Herren Jesu Kristi navn.

Jeg er takknemlig for den rustningen du har sørget for. Jeg tar på sannhetens belte, rettferdighetens brystplate, fredens sko og frelsens hjelm. Jeg løfter opp troens skjold mot glødende hurtige angreps piler til fienden og jeg tar Åndens sverd i min hand, som er Guds Ord. Jeg velger å bruke ditt Ord mot alle onde og syndige krefter i mitt liv. Jeg tar på denne rustning, dette liv og denne bønn i total avhengighet av deg, velsignede Hellige Ånd. Jeg kler meg over alt dette med den givende kjærlighetens kappe.

Jeg er takknemlig, Himmelske Far, for at Herren Jesus Kristus har ødelagt alle fyrster, herrer og makter og åpenlyst gjort narr av dem (gjort dem til spott og sped) og trimfert over dem.  Jeg gjør krav på hele denne seieren for mitt liv i dag. Jeg avviser alle antydninger, anklager og fristelser fra satan. Jeg bekrefter at Guds Ord er sannhet og jeg velger å leve i dag i Guds Ords lys.  Jeg velger, Himmelske Far, å leve i lydighet mot deg og i fellesskap med deg. Åpne mine øyne og vis meg områder i mitt liv som ikke behager deg.  Arbeid i meg og rens meg for alle områder som kan gi satan fotfeste, mot meg. På alle måter vil jeg gjøre det det innebærer å være ditt adopterte barn og jeg ønsker all ledelse fra Den hellige Ånd velkommen i mitt liv.

I tro og avhengighet av deg, legger jeg av det gamle menneskets sanselighet og står i korsfestelsens seier der Herren Jesus Kristus skaffet renselse fra den gamle naturen. Jeg tar på meg den nye naturen og stiller meg i oppstandelsens seier og bestemmelsen Jesus har gjort for meg, så jeg kan leve i frihet fra synd.

Derfor legger jeg i dag av alle former for egoisme og tar på meg den nye naturen med dets givende kjærlighet. Jeg legger av alle form for redsel og tar på meg den nye naturen med dens mot. Jeg legger av alle form for svakhet og tar på meg den nye naturen med dens styrke. Jeg legger av alle form for lyst og tar på meg den nye naturen med dens rettferdighet, renhet og ærlighet. Jeg har tillit til at du vil vise meg hvordan jeg kan gjøre dette, i mitt daglige liv.

På alle måter står jeg i Herren Jesu Kristi seierfulle himmelfart og herliggjørelse, hvor alle fyrster, herrer og makter ble underlagt Ham. Jeg ber om/ krever min plass i Kristus, som seierherre med ham, over alle min sjels fiender. Velsignede Hellige Ånd, jeg ber om at du må fylle meg. Kom inn i mitt liv og bryt ned enhver helt og kast ut enhver fiende.

Jeg er takknemlig, Himmelske Far, for at du på en uttrykksfull måte har vist din vilje for mitt daglige liv i ditt Ord. Jeg ber derfor om å få del i hele ditt ønske og vilje for denne dagen. Jeg er takknemlig for at du har velsignet meg med all åndelig velsignelse i himmelen og i Kristus Jesus. Jeg er takknemlig for at du har gitt meg liv og satt meg inni det levende håp som Jesus Kristus skapte ved sin oppstandelse fra døden. Jeg er full av takk for at du har laget en plan, slik at jeg i dag kan leve sammen med Guds Ånd med kjærlighet og glede, fred med tålmodighet, mildhet og godhet med ydmykhet, trofasthet og selvkontroll. Jeg innser at dette er din vilje for meg, derfor avviser og motstår alle satans og hans onde ånders anstrengelser for å ta meg bort fra Guds gode vilje. Jeg avvise i dag å tro (vektlegge) mine onde følelser og holder opp troens skjold mot alle anklager, halv sannheter og antydninger som satan ønsker å putte inn i min tanke. Jeg ber om og gjør krav på hele Guds vilje for mitt liv i dag.

I Herren Jesu Kristi navn, overgir jeg meg helt og fullstendig til deg, Himmelske Far, som et hellig offer. Jeg velger å ikke la meg forme av denne verden.  Jeg velger å la meg forvandle, ved at tankene mine fornyes. Jeg ber om at du vil vise meg din vilje og gjøre meg i stand til å følge din vilje helt og fullt i dag.

Jeg er takknemlig, Himmelske Far, for at våpnene i din krigføring ikke er kjødelige, men mektige og sterke gjennom deg, Gud, slik at de kan bryte ned mektige festninger, kaste ned antagelser og enhver høy tanke som opphøyer seg selv mot kunnskapen om Gud, og bringe enhver tenkemåte og forestilling til lydighet mot Herren Jesus Kristus. Derfor, i mitt eget liv i dag, river jeg ned satans befestninger og knuser satans planer som har blitt laget mot meg. Jeg river ned satans befestninger i min tanke og jeg overgir min tanke til deg, velsignede Hellige Ånd. Jeg bekrefter, Himmelske Far, at du ikke har gitt meg fryktens ånd, men at du har gitt meg kraft, kjærlighet og en sunn grunnfestet tanke. Jeg bryter og knuser satans befestninger formet mot mine følelser i dag og jeg gir mine følelser til deg. Jeg knuser satans befestninger formet mot min vilje i dag. Jeg gir min vilje til deg Gud og jeg velger å ta troens rette avgjørelser i dag. Jeg knuser satans befestninger formet mot min kropp i dag. Jeg gir min kropp til deg Gud og oppdager at jeg er ditt tempel. Jeg gleder meg i din barmhjertighet og godhet.

Himmelske Far, jeg ber at du nå og gjennom denne dagen vil styrke, opplyse meg og vise meg de måter satan hindrer, frister, lyver og vrenger på troen i mitt liv. Sett meg i stand, slik at jeg blir et menneske som vil glede deg. Sett meg i stand til å være mentalt pågående, slik at jeg kan tenke på og praktisere ditt Ord og gi deg, Gud, din rettmessige plass i mitt liv.

Igjen dekker jeg meg selv med Herren Jesu Kristi blod og ber at du, velsignede Hellige Ånd, vil bringe korsfestelsens verk, oppstandelsens verk, herliggjørelsens verk og pinsens verk inn i mitt liv. Jeg overgir meg selv til deg. Jeg avviser å miste motet. Du er håpets Gud. Du har vist din kraft ved å reise Jesus Kristus opp fra døden og jeg gjør på alle måter krav på denne seiren over alle sataniske styrker i mitt liv. Jeg ber i Herren Jesu Kristi navn i takknemlighet. Amen.

 

Innsendt av: 
redaktør